Polityka w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Sukces w symbiozie z otoczeniem

Techpak Group Sp. z o.o. w istocie funkcjonowania gospodarczego kieruje się założeniami przyjętymi w Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility). Dążąc do osiągnięcia sukcesu biznesowego (maksymalizacji efektów ekonomicznych), przy równoczesnej dbałości o środowisko naturalne oraz zachowanie odpowiedzialności za otoczenie społeczne.

Przyjęta polityka CSR stanowi integralną część procesów zarządczych, inwestycyjnych oraz działalności operacyjnej spółki, opiera się na zdefiniowanych wytycznych:

 1. Odpowiedzialny biznes to dla nas:
  • podejście strategiczne i długofalowe, oparte na zasadach dialogu i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla wszystkich,
  • osiąganie trwałego zysku przy jednoczesnym kształtowaniu relacji ze wszystkimi interesariuszami,
  • narzędzie zarządzania, które pozwala wykorzystać proces budowania dialogu z interesariuszami w celu doskonalenia strategii rozwoju firmy,
  • filozofia prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o budowanie trwałych, przejrzystych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami między innymi z pracownikami, z klientami, z dostawcami, z udziałowcami, z konkurencją, ze społecznością lokalną,
  • dostarczanie usług i produktów w sposób nie degradujący środowiska przyrodniczego i społecznego.
 2. Prowadzenie biznesu to dla nas:
  • uwzględnianie wartości etycznych, prawa oraz szacunek dla pracowników, społeczeństwa i środowiska przyrodniczego,
  • działalność w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi, które mają charakter etyczny, prawny, finansowy i obywatelski,
  • budowanie i wdrażanie strategii zaangażowania społecznego, przekraczającego zobowiązania prawne, dla dobra wszystkich obywateli, zgodnie ze społecznie przyjętymi normami etycznymi, wnoszenie wkładu do zrównoważonego rozwoju poprzez współpracę z pracownikami, społecznością lokalną i globalną, aby podnosić jakość życia wszystkich obywateli,
  • poczucie odpowiedzialności za konsumenta, inwestora, społeczeństwo, środowisko przyrodnicze, za sukces gospodarki, stosowanie przejrzystych praktyk biznesowych opartych na szacunku dla pracowników, społeczności i środowiska.

Realizowane przez nas inwestycje wyłącznie ukierunkowane są na zwiększenie efektywności wykorzystywanych zasobów w procesach produkcji i ograniczanie zanieczyszczeń środowiska naturalnego przez spadek efektu degradacji środowiska w stosunku do wielkości skali produkcji. Ograniczamy czynniki blokujące rozwój społeczno-gospodarczy Techpak Group Sp. z o.o. przez tworzenie trwałych stanowisk pracy, bez względu na płeć oraz różnorodność społeczną. Podnosimy poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej będącej w zasobach firmy, budując tym samym jej wysoką stabilność gospodarczą umożliwiającą realizację zakładanych celów zarówno biznesowych jak i społecznych.