Polityka w zakresie Zarządzania Środowiskiem

Codziennie doskonalimy utrzymywanie równowagi

Techpak Group Sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o zasadę polityki zrównoważonego rozwoju, zakładającą świadome i odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.

Świadomi wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne działamy w sposób dla środowiska przyjazny, realizując procesy ukierunkowane na doskonalenie metod zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko. Elementem strategii działalności firmy jest utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2004. Nieustannie doskonalimy nasz System Zarządzania Środowiskowego śledząc postęp w nauce i technice, stosując ich najnowsze zdobycze w naszej działalności biznesowej.

Zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Podejmujemy również działania mające na celu zahamowanie ewentualnych negatywnych wpływów wywieranych przez jakikolwiek aspekt naszej działalności na środowisko naturalne.

 1. Mając na celu realizację niniejszej polityki realizujemy następujące cele strategiczne:
  • realizacja odpowiedniej, selekcyjnej gospodarki odpadami,
  • minimalizacja ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza,
  • optymalizacja zużycia surowców i materiałów eksploatacyjnych i przeznaczonych do produkcji,
  • eliminacja ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych przez stały monitoring maszyn, urządzeń i instalacji.
 2. Politykę środowiskową firmy realizujemy w szczególności poprzez:
  • stosowanie w procesach produkcyjnych surowców i technologii sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,
  • działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych poprzez ograniczanie zużycia papieru, energii elektrycznej i paliw,
  • doskonalenie procesów technologicznych, inwestycje i modernizacje urządzeń zmierzających do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko.

Propagujemy i przekazujemy systemowo pracownikom informacje na temat ochrony środowiska, motywując ich do zachowań proekologicznych. W procesy te włączamy również naszych dostawców i partnerów biznesowych. Kadra kierownicza na wszystkich szczeblach zarządzania firmy jest aktywnie zaangażowana w realizację strategicznych celów środowiskowych i monitoruje poziom ich realizacji. Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do zachowania równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, gwarantując możliwość zaspokojenia potrzeb obywateli, zarówno współczesnego świata jak i naszych przyszłych pokoleń.