Polityka w zakresie Zarządzania Jakością

Zaangażowanie, zadowolenie, zaufanie

Techpak Group Sp. z o.o.w oparciu o swoją misję oraz założenia długofalowej strategii rozwojowej, dąży do zapewnienia jakości oraz konkurencyjności oferowanych wyrobów na poziomie gwarantującym zaspokojenie potrzeb i oczekiwań swoich kontrahentów. Rezultatem tych działań, ma być budowa oraz utrzymanie zaufania odbiorców, które gwarantuje stabilność oraz umacnianie silnej pozycji firmy na rynku producentów opakowań tekturowych. Jakość wyrobów produkowanych przez Techpak Group Sp. z o.o. zapewniana jest przez ścieżkę procesów zgodnych z certyfikowanym systemem zarządzania ISO opartym na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2015, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i dobrej praktyki zawodowej

W poczuciu odpowiedzialności za jakość dostarczanych wyrobów, wytwarzanych zgodnie z wymogami certyfikowanego systemu zarządzania jakością, realizujemy wytyczone cele oraz wysoki poziom kompetencji, poprzez:

  • dążenie do zwiększania zadowolenia kontrahentów poprzez systemowe podejście do jakości oraz ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością zgodnie z Normą PN – EN ISO 9001:2015,
  • monitorowanie i ciągłe doskonalenie procesów wytwórczych wyrobów oraz poszukiwanie nowych rozwiązań, w celu spełnienia potrzeb i oczekiwań kontrahentów, przy równoczesnym spełnieniu obowiązujących wymagań prawnych i innych,
  • pogłębianie zaufania do marki Techpak Group, którą firmujemy nasze wyroby,
  • pozyskiwanie informacji zwrotnych o stopniu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań kontrahentów w zakresie dostarczanych im wyrobów oraz jakości realizowanej współpracy,
  • przełożenie polityki zarządzania jakością na zadania dla wszystkich komórek organizacyjnych w celu podnoszenia skuteczności i efektywności prowadzonych działań,
  • budowanie kadry o wymaganych kompetencjach zawodowych oraz zapewnienie pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych,
  • współpracę z kwalifikowanymi dostawcami w zakresie stałego podnoszenia jakości dostarczanych surowców, które mają istotne znaczenie dla jakości wyrobów końcowych,
  • kontrolowanie i analizowanie osiągniętego poziomu jakości wyrobów na wszystkich etapach wytwarzania oraz operacji je wspierających,
  • okresowe przeglądy certyfikowanego systemu zarządzania jakością i przyjętej polityki jakości.

W dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów bardzo ważne jest aktywne zaangażowanie, znajomość, monitoring oraz doskonalenie strategicznych celów związanych z realizacją zobowiązań wynikających z przyjętej Polityki Jakości i to bezwzględnie przez wszystkich pracowników na każdym szczeblu w firmowej hierarchii. Wszyscy wierzymy w adekwatność i skuteczność przyjętych rozwiązań systemowych z punktu widzenia strategii zarządzania Techpak Group Sp. z o.o. – firmy zorientowanej na klienta.