Polityka w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Człowiek zawsze na pierwszym miejscu

Techpak Group Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozwijania i stosowania skutecznych systemów, standardów i procedur bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) adekwatnych do ryzyka związanego z działaniami biznesowymi. Firma realizuje program BHP poprzez usystematyzowane wdrażanie standardu PN-N-18001. Celem programu jest stworzenie i utrzymywanie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy oraz minimalizacja ryzyka dla pracowników, kontrahentów, gości i pozostałych osób, których mogą dotyczyć działania firmy. Jest zarazem spełnieniem oczekiwań kontrahentów, którzy chcą otrzymywać produkty bezpieczne i wysokiej jakości.

Zobowiązanie do stworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy przejawia się w następujących zasadach BHP:

 1. Stworzeniu środowiska, w którym ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy jest kontrolowane tak, by zapobiegać urazom i chorobom zawodowym.
 2. Zobowiązaniu do przestrzegania wszelkich wymogów BHP ustanawianych przez zarząd czy organy nadzoru we wszystkich rejonach działania Techpak Group Sp. z o.o..
 3. Wdrożeniu skutecznego systemu zarządzania BHP ściśle powiązanego z bieżącymi działaniami firmy, który pozwoli:
  • zidentyfikować, oszacować i kontrolować ryzyko związane ze znanymi przyczynami urazów i przypadków pogorszenia zdrowia wynikających z wykonywania określonych prac czy przebywania w środowisku pracy,
  • zapewnić, że wszyscy pracownicy, na każdym szczeblu organizacji, będą rozumieć i zobowiążą się do wdrażania polityki i praktyk Techpak Group Sp. z o.o. w zakresie BHP,
  • rozwijać kompetencje pracowników w zakresie BHP dzięki skutecznym szkoleniom i procesom przewodzenia na wszystkich szczeblach organizacji,
  • ocenić i weryfikować procedury i system zarządzania BHP poprzez wewnętrzne i zewnętrzne audyty,
  • badać przyczyny urazów i schorzeń powstałych przy wykonywaniu pracy i podejmować odpowiednie działania, by zapobiegać powtórzeniu się takich przypadków,
  • uzgodnić wymogi BHP z wszystkimi pozostałymi sferami działalności biznesowej i zadbać o to, by również do BHP zastosowano programy mierzenia wyników i stałego doskonalenia,
  • włączyć strategie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy do corocznego procesu planowania, tak by zapewnić, że stanowią integralną część działalności,
  • wyznaczyć roczne, mierzalne cele w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich działań, także na szczeblu całej grupy, tak by zapewnić ciągłe doskonalenie wyników i zgodność ze stosownymi standardami.

Człowiek jest dla nas zawsze na pierwszym miejscu. Wszyscy czujemy się odpowiedzialni za prawidłowe wdrażanie tego programu, niezależnie od szczebla w firmowej hierarchii oraz zajmowanego stanowiska. Każdego dnia staramy się tworzyć komfortowe środowisko pracy, w którym wszyscy będziemy czuć się bezpiecznie. Wierzymy, iż wspólne zaangażowanie w działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy pozwolą nam odnieść oczekiwany sukces.