Kodeks etyki i postępowania w biznesie

Odpowiedzialność i przejrzystość w relacjach biznesowych

Techpak Group Sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z przyjętym Kodeksem etyki i postępowania w biznesie, którego celem jest zapewnienie i oświadczenie o praktykowanych przez Techpak Group Sp. z o.o. standardach biznesowych oraz wskazanie oczekiwań w zakresie zasad i norm etycznego postępowania w relacjach biznesowych względem wszystkich współpracujących stron: pracowników, klientów, dostawców, partnerów biznesowych oraz innych osób lub podmiotów będących w relacji z Techpak Group Sp. z o.o.

W Techpak Group Sp. o.o. działania nieetyczne są uznawane za szkodliwe dla wszystkich stron zaangażowanych we współpracę.  Za działania szkodliwe i niedopuszczalne uznaje się również eskalowanie lub tolerowanie sytuacji niezgodnych z przyjętym Kodeksem, naruszających zasady współżycia społecznego i transparentnych relacji biznesowych, a także godność osobistą.

Postanowienia Kodeksu etyki i postępowania w biznesie mają na celu:

  • ochronę pracowników, klientów, dostawców oraz innych osób i podmiotów współpracujących z Techpak Group Sp. o.o. przed nieetycznymi zachowaniami,
  • ochronę przed negatywnymi konsekwencjami sytuacji nieetycznych,
  • ograniczenie konfliktów naruszających zasady współżycia społecznego i relacje biznesowe oraz ich szkodliwych następstw,
  • budowanie poczucia odpowiedzialności wśród kadry kierowniczej i pracowników Techpak Group Sp. o.o. za etyczne postępowanie w każdym podejmowanym działaniu oraz oczekiwanie etycznych zachowań od klientów, dostawców, współpracowników oraz innych osób i podmiotów będących w relacji z Techpak Group Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się pełną treścią Kodeksu etyki i postępowania w biznesie: link do pliku.